Výzkum

Laboratoř biologické a molekulární antropologie se zajímá antropologií živého člověka i zkoumáním historických kosterních nálezů. Pracovníci LBMA tvoří multidisciplinární tým odborníků, který svým zaměřením reflektuje současné trendy ve fyzické antropologii. Zajišťujeme výzkum a analýzy historického kosterního materiálu od vyzvedávání nálezu v terénu až po hodnocení dat, konzultaci s archeology a historiky, interpretaci získaných výsledků a publikaci v odborných periodicích či monografiích.

Pro antropologické hodnocení kosterního materiálu je k dispozici osteologická laboratoř s dostupnou kompletní škálou antropometrického instrumentáře, rentgenovým přístrojem, umývárnou kosterního materiálu a dokumentačním zařízením. Kostry jsou zrekonstruovány, je na nich hodnoceno základní antropologické hodnocení, tedy věk úmrtí, pohlaví a výška postavy a dále také entezopatie, paleopatologie, dentální antropologie a stanovení antropometrických měr a indexů. Na antropologickou analýzu navazují další specializované metody, zejména aplikace těch genetických.

Během své historie se LBMA zapojila do řady výzkumných projektů a navázala spolupráci s širokým spektrem dalších výzkumných institucí.

  • Pravěk

Klíčovými projekty z pravěkého období, které byly provedeny v LBMA je antropologický výzkum největšího pohřebiště z doby Kultury zvoncovitých pohárů v Hošticích na Hané doplněný o vybrané genetické analýzy. Výsledky byly publikovány jako monografie.

Čerstvější výzkum datovaný do stejné periody vychází z nálezů učiněných v obci Popůvky (10 km od Brna). Díky vstřícnosti pracovníků MZM, kteří prováděli terénní práce, byly přímo in situ odebrány vzorky pro analýzu aDNA.

K novějším výzkumům patří lokalita Hroznová Lhota datovaná do Únětické kultury, konktrétně do nitranské kultury.  Pohřebiště nalezené v rámci budování infrastruktury k výstavbě nových rodinných domů je bohaté na archeologické nálezy. V současné době po antropologickém zhodnocení koster probíhá rozsáhlý genetický výzkum.

Bez popisku
Bez popisku
  • Velká Morava a období Stěhování národů

Nejčastěji analyzované vzorky jsou zadatovány do raného středověku, konktrétně do období Velké Moravy. V roce 2007 bylo ve Znojmě – Hradišti objeveno rozsáhlé pohřebiště, které čítá přes 500 koster, na nichž proběhl kompletní antropogenetický výzkum doplněný o mikroskopickou a DNA analýzu zubního kamene, paleopatologii, analýzy mitochondriální DNA atd.

Novověk, výzkum kostnic a ojedinělých hrobů

  • Novověk

V rámci novověkých nalezišť a kosterních souborů lze k nejrozsáhlejším projektům, který odborníci z LBMA řešili, výzkum kostnice u svatého Jakuba v Brně, která je druhou největší v Evropě. Práce v terénu, tedy v prostorách kostnice pod kostelem sv. Jakuba na Jakubském náměstí, probíhala v roce 2010. Na ni navazovala zejména antropologická analýza souboru a paleopatologické zhodnocení. Kostnice je dnes zpřístupněna jako jeden z hlavních turistických cílů v Brně. Více informací zde.

 

Bez popisku

Pohřebiště z údolí říčky Harasky

Jedná se o mlado a středohradištní pohřebiště v Divákách – Padělky za humny zkoumané od roku 2000 prof. PhDr. Josefem Ungerem, CSc. z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, spolu s dalšími drobnými, již dříve vykopanými, pohřebišti v Boleradicích a Morkůvkách.

Hlubšímu výzkumu je kosterní materiál podroben od roku 2008, kdy jej finančně podpořila GAČR.

Výzkum rodu Dietrichsteinů z Mikulova na Moravě

Příslušníků rodu Dietrichsteinů z Mikulova na Moravě. Terénní výzkum se uskutečnil v letech 2000 – 2001 a 2003 v rodinné hrobce rodu v Mikulově. Antropologicky bylo prozkoumáno celkem 12 příslušníků rodu. Výzkum se uskutečnil ve spolupráci s Městským úřadem města Mikulov,  Regionálním muzeem v Mikulově a Archívem v Mikulově.

Celý výzkum byl shrnut v monografii Drozdová E. 2006: Dietrichsteinové z Mikulova. Výsledky antropologického výzkumu vybraných příslušníků rodu. Masarykova univerzita.

Ukázka z výzkumu

Výzkum příslušníků rodu Larischů – Mönnichů z Karviné

Výzkum se uskutečnil v roce 2005 ve spolupráci s Památkovým ústavem v Ostravě. Byly prozkoumány rozptýlené kosti a kosterní pozůstatky otevřených rakví v karvinské hrobce. 

Ukázka z výzkumu

Výzkum kosterních pozůstatků příslušníků rodu Šternberků

Výzkum kosterních pozůstatků příslušníků rodu Šternberků pohřbených v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Šternberku. Jednalo se o druhotně pohřbené kosterní pozůstatky biskupa Alberta ze Šternberka a jeho synovce Petra s Manželkou Annou Rebekou rozenou z Kravař. Výzkum uskutečnio Archeologické centrum v Olomouci v roce 2000.

Výzkum kosterních pozůstatků poručíka amerického letectva Williama Kigginse

Výzkum kosterních pozůstatků poručíka amerického letectva Williama Kigginse, sestřeleného v roce 1944 nad Brnem. Výzkum se uskutečnil v roce 2007, je publikován v knize Koukola I. (ed.) 2007: Američtí hloubkoví stihači nad Brnem (nález trosek P-51B Mustang u Brna – Slatiny). Pamětní publikace vydaná u příležitosti odhalení pomníku poručíka armádního letectva Williama L. Kigginse v Brně – Slatině 13. 10. 2007 s podporou sponzorů.

Výzkum kosterních pozůstatků kněžny ze Žuráně

Mohyla Žuráň datovaná do doby stěhování národů je veřejnosti spíše známa jako místo z něhož Napoleon Bonaparte řídil bitvu u Slavkova. Archeologický výzkum zde provedl v letech 1948 – 1950 Josef Poulík a nalezl mimo jiné dva šachtové hroby. Kosterní pozůstatky z těchto hrobů nebyly nikdy antropologicky zpracovány a ztraceny. Kosterní pozůstatky z hrobu II byly náhodou objeveny v roce 2006. Od té doby probíhá jejich výzkum.

Ukázka z výzkumu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info